de eindigheid van leven
Traumahulpverlening
(Bedrijfs) Maatschappelijk Werk
Mediation
Training
workshop / lezing / gastlessen
Interactieve bijeenkomsten
Structurele problematiek
Traumahulpverlening

 

 


Het nut van traumahulpverlening!

Na een schokkende gebeurtenis zijn er een aantal zaken die gewoon zijn, maar toch aandacht behoeven (wat normale reacties zijn op een abnormale gebeurtenis).
 • Wat voor de gebeurtenis normaal en voorspelbaar was, lijkt dit niet meer te zijn.
 • Soms herkent iemand zichzelf niet in de wijze waarop hij of zij reageert.   
 • De impuls om te eten of te drinken kan (tijdelijk) afwezig zijn of weinig/geen lichaamsbesef.
 • Het kan lijken of men aanschouwt; impulsen van buitenaf dringen niet door.
 • Men kan het gevoel hebben geen vat te hebben op wat er om hem of haar heen gebeurt en weet niet hoe te reageren.
 • Men kan een gevoel van onwezenlijkheid hebben; de werkelijkheid dringt niet door.
 • Men kan hyperalert zijn; druk praten, lachen en giechelig zijn.
 • Men kan hyperalert zijn, sterk fysieke reacties hebben en in zichzelf keren.
 • Een gevoel van zinloosheid en leegte kan worden ervaren.
 • Beelden kunnen zich op blijven dringen; beelden kunnen bijdragen aan de verwerking, maar dit kan slapeloosheid en moeheid tot gevolg hebben.
 • Een hoog adrenalinegehalte kan ook slapeloosheid tot gevolg hebben.
 • Men kan prikkelbaar zijn, zelfs agressief reageren en ook zonder beelden intens vermoeid raken.  
 • Ook gevoelens van angst en verlies zijn gewoon
 • Angst zichzelf niet te vertrouwen en grip te verliezen, kan overweldigend zijn.
 • Men kan vermijdingsdrang hebben en/of negatieve gedachtengangen niet kunnen doorbreken (zelfbevestigend).
 • Het herinneringsvermogen kan (tijdelijk) uitgeschakeld zijn.
 • Men kan ook stoïcijns reageren (niet in verhouding tot de gebeurtenis).
 • etc.

Wat doet traumahulpverlening?
 • Kort na een gebeurtenis is het doel de stress zo veel mogelijk te verminderen. 
 • Door aanwezig te zijn, vertrouwen te bieden nu iemand zichzelf niet vertrouwt. 
 • Een aantal reacties en mogelijke reacties normaliseren (beperkte psycho-educatie)
 • Het thuisfront inlichten en mobiliseren ter ondersteuning.
 • Praktische zaken regelen.
 • Kort na een eerste contact vangt de nazorg aan. Dit houdt in dat in de dagen/weken na de gebeurtenis er contact blijft met de cliënt om te bezien of deze zowel fysiek als emotonieel een "gewoon" verwerkingsproces doorloopt. Betreft het een medewerker dan kan dit in samenspraak zijn met Arbo- of Bedrijfsarts.
Wat is het doel van nazorg?
 • Het herstellen van het zelfvertrouwen
 • Realiteitsbesef en in staat zijn zelf weer de regie te nemen.
 • De regie is weer zodanig hersteld dat men deel kan nemen aan het sociale leven en/of aan arbeid (structuur)
 • De abnormale gebeurtenis raakt weer ingebed in het gewone leven met een aantal voorspelbaarheden. 
Wanneer zou na een aantal weken extra zorg nodig kunnen zijn?
 • Men blijft te alert
 • Men gedraagt zich zodanig dat het onderwerp, danwel de situatie wordt vermeden.
 • Het laat zich aanzien dat beelden niet naar de achtergrond zullen verdwijnen.
 • Bij slapeloosheid
 • Men blijft prikkelbaar / ongeduldig / agressief
 • Of men is neerslachtig of het gevoelsleven is afgevlakt.
 • Men blijft aanschouwend, waardoor het lijkt niet meer deel te nemen (kan gepaard gaan met angst om grip te verliezen - onzekerheid) (dissociëren)
 • Bij "normale" druk ervaart men nog bovenmatige stress
 • Bij aanwezigheid van meerdere van deze factoren zou men een PTSS (Post Traumatische Stress Syndroom) kunnen ontwikkelen, waarvoor de inzet van een aantal sessies EMDR-therapie gebruikelijk is. 
 • Is hier geen sprake van, maar heeft men blijvend mentaal of fysiek letsel, dan kan een vervolgtraject nodig zijn om het functieverlies te accepteren en te verwerken om weer perspectief te kunnen creëren binnen de dan bestaande mogelijkheden (in het leven en perspectief op arbeid).
Adequaat en kortdurend traumahulp inzetten, kan voorkomen dat schokkende gebeurtenissen langdurend effect hebben op het leven en/of het functioneren in arbeid.

Voor werkgevers kan het zinvol zijn in het kader van preventie ziekteverzuim (wet Poortwachter) voor medewerkers na een schokkende gebeurtenis privé of op het werk zo snel mogelijk traumahulpverlening in te zetten. 
Voor particulieren kan het zinvol zijn om na een schokkende gebeurtenis met kortdurende traumahulp weer binding (en plezier!!) te hebben met het leven van alledag en binding (en plezier!!) te hebben in werk. 
HomeVisieEven voorstellennieuwsdienstenLiteratuur & adressenLinksContact