de eindigheid van leven
Traumahulpverlening
(Bedrijfs) Maatschappelijk Werk
Mediation
Training
workshop / lezing / gastlessen
Interactieve bijeenkomsten
Structurele problematiek
Structurele problematiek

 

 
Individuele problemen zijn moeilijk oplosbaar als er een structureel maatschappelijke problematiek aan ten grondslag ligt. 

1. `vechtscheidingen´

In gezinnen waar sprake is van psychopathologie van één of beide ouders en dit door professionals niet wordt waargenomen is de kans extreem groot dat de professional in zijn werkwijze bijdraagt aan mishandeling van kinderen en partners.
Met name na echtscheiding waar één van beide ouders narcist is en/of meerdere narcistische trekken heeft, wordt veelvuldig de professional door de narcistische ouder misleid en ingezet in het machtsspel van de narcistische ouder met alle gevolgen van dien.
En weet de professional wel dat er sprake is van het machtsspel van een narcistische ouder dan ontbreekt het aan handvatten die ondersteund worden door de juiste wetgeving, beleid, protocollen, methoden en werkwijze waarmee oplossingen mogelijk zijn.
De discrepantie tussen het beroepsmatig handelen van de professional en de dagelijkse praktijk van duizenden kinderen en partners die worden mishandeld, biedt de narcist het speelterrein van de macht.

Met kennis en inzicht in het machtsspel van een narcist kan met name in echtscheidingssituaties de situatie voor partners, kinderen én de narcistische ouder in goede banen worden geleid. Inhoudelijke informatie over het machtsspel en de effecten daarvan vindt u op
www.de-apate.nl 
 
Vriend, familie, rechter, mediator, advocaat, politieman, jeugdbeschermer, gedragswetenschapper, orthopedagoog, onderwijzer, arts, kinderarts, huisarts, maatschappelijk werker, wetenschapper, beleidsmaker, u bent te goeder trouw....

Het is u niet kwalijk te nemen dat u het spel van de macht van de narcist niet doorziet, want het raakt aan perfectie. Maar als u het eenmaal doorziet, dan zult u zich niet meer laten misleiden en inzetten om kinderen en partners verder in de knel te zetten. Ik kan mij nl. niet voorstellen dat u zich wilt laten misbruiken en u constructieve oplossingen voorstaat als het gaat om kindermishandeling en partnergeweld. 

Wij spreken tegenwoordig van vechtscheidingen, terwijl het gebruik van dit woord slechts de aanname versterkt dat het hier altijd gaat over strijd tussen twee volwassen ouders die "vechten om de kinderen". Ik ben tegen het gebruik van dit woord.
- Als we op inhoud! zouden kijken hoe dit conflict er uit ziet, zouden we zien dat de narcistische
  ouder macht inzet om het conflict in stand te houden, omdat hij/zij er baat bij heeft en de
  partner en de kinderen niet aan dit conflict kunnen ontsnappen!
- We dan niet kunnen spreken van "kinderen in de knel" door strijd tussen ouders, maar van
  "kinderen en partner in de knel" wat een hele andere aanpak van professionals vraagt
  (ondersteunt door aanvullende wetgeving, beleid, protocollen en verder evidence based
  onderzoek vraagt).
- We dan juist kinderen direct hulp zouden bieden i.p.v. kinderen negeren en ons slechts te
  richten op het oplossen van "de strijd tussen ouders".
- Wij dan ook zeker niet (belerend!) beide ouders willen dwingen met alle middelen om de strijd
  te stoppen waardoor de macht van de narcistische ouder versterkt en de onmacht van de
  gezonde ouder om de kinderen te beschermen vergroot.  Wij juist de  samenwerking met de
  gezonde ouder zouden zoeken om deze te sterken (deze op inhoud! de meeste kennis heeft
  over de praktijk) en de gezamenlijkheid zoeken in bijv.een goede omgangsregeling voor kinderen
  met de narcistische ouder en het in goede banen leiden van de situatie ten behoeve van alle
  (ex) gezinsleden. Ook de narcistische ouder is op termijn niet gebaat bij zijn of haar machtsspel,
  omdat dit vroeg of laat onvermijdelijk tot zelfdestructie leidt.
- Wij zouden beseffen dat wij ons niet mogen laten verleiden tot misbruik, omdat dit een direct gevaar
  inhoudt voor kinderen en partners.  (Diverse gezinsdrama's hier van getuigen).
- Wij zouden wetgeving, beleid en werkwijze voorstaan waarin de gezonde ouder de macht heeft om
  de veiligheid en de sociale ontwikkeling van kinderen te waarborgen en kinderen het contact met de
  narcistische ouder constructief kunnen aanwenden om zich tot gezonde en sterke persoonlijkheden
  te kunnen ontwikkelen. 

Ik ga hierover graag met u in discussie. Alle ideeën, aanvullingen op aanbevelingen, ervaringen e.d. zullen wij verder verwerken in de website www.de-apate.nl

Via deze website zullen wij aktie ondernemen om deze structurele problematiek onder de aandacht te brengen en samenwerking zoeken met andere professionals die zich hier ook voor inzetten. Het is opvallend dat, ook structureelelke informatie over psychopathologie/narcisme die veelvuldig wordt aangedragen bijna systematisch op elk niveau wordt genegeerd!


Ondanks dat me
t de juiste aanpak deze structurele problematiek kan worden opgelost!


    


 

 

 

 


 

  HomeVisieEven voorstellennieuwsdienstenLiteratuur & adressenLinksContact